Algemene voorwaarden

1.     ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ABOUT the ROSE.
  De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.abouttherose.nl.

 2. Identiteit van de onderneming
  ABOUT the ROSE
  Snoeksloot 19
  3993 HG Houten
  Tel: +31303020356
  Emailadres: info@abouttherose.nl
  KVK nummer: 59305606
  BTW-id: NL002493286B91

 3. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ABOUT the ROSE behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ABOUT the ROSE erkend.

 5. ABOUT the ROSE garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2.     LEVERING

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad zoals aangegeven op www.abouttherose.nl strekt.

 2. Levering vindt plaats zodra betaling van de bestelling ontvangen is.

 3. In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal ABOUT the ROSE direct leverbare bestellingen tenminste binnen 21 dagen uitvoeren.

 4. In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal ABOUT the ROSE bestellingen op verzoek/in overleg tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.

 5. Indien dit niet mogelijk is, doordat het bestelde niet meer leverbaar is, er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 6. Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 7. Aan de leveringsplicht van ABOUT the ROSE zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ABOUT the ROSE geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.

 8. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3.     PRIJZEN

 1. ABOUT the ROSE behoudt zich het recht prijzen gedurende looptijd van aanbieding te wijzigen.

 2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 3. Alle prijzen op www.abouttherose.nl zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

 

4.     ZICHTTERMIJN / HERROEPINGSRECHT

 1. Nadat u het product ontvangen hebt, hebt u 14 dagen de tijd om de koop te herroepen. Gebruik daarvoor ons RETOURPORTAAL. Terugzendingen verstuurd zonder gebruik van RETOURPORTAAL worden door ABOUT the ROSE niet geaccepteerd.  De termijn voor herroepen begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Na deze aankondiging hebt u andere 14 dagen om de bestelling terug te sturen. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan ABOUT the ROSE heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 2. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt ABOUT the ROSE er zorg voor dat binnen 14 werkdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Stuurt u de hele bestelling terug? Dan krijgt u ook de bezorgkosten teruggestort. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

 3. Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor retourzending voor rekening van de consument. Uiteraard neemt ABOUT the ROSE de verzendkosten voor haar rekening als zij een fout bij de verzending heeft gemaakt.

 

5.     GEGEVENSBEHEER

 1. Indien u een bestelling plaatst bij ABOUT the ROSE, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ABOUT the ROSE. ABOUT the ROSE houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

 2. ABOUT the ROSE maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6.     GARANTIE

 1. ABOUT the ROSE garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor garantie van het aan u geleverde product.

 2. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan ABOUT the ROSE) deze gebreken onmiddellijk te melden aan ABOUT the ROSE.

 3. ABOUT the ROSE is niet verantwoordelijk voor schade aan geleverde producten door de afnemer, na ontvangst van het product.

 4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 10 dagen na levering, per mail aan ABOUT the ROSE worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden binnen 5 dagen na ontvangst van de melding, in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

 5. Indien klachten van de afnemer door ABOUT the ROSE gegrond worden bevonden, zal ABOUT the ROSE naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ABOUT the ROSE en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van ABOUT the ROSE) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ABOUT the ROSE gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ABOUT the ROSE voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 6. Deze garantie geldt niet indien:
  A) en zolang de afnemer jegens ABOUT the ROSE in gebreke is;
  B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ABOUT the ROSE en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
  C) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

7.     AANBIEDINGEN

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt ABOUT the ROSE zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

 3. Mondelinge toezeggingen verbinden ABOUT the ROSE slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 4. Aanbiedingen van ABOUT the ROSE gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

 5. ABOUT the ROSE kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8.     OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst tussen ABOUT the ROSE en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door ABOUT the ROSE op haalbaarheid is beoordeeld.

 2. ABOUT the ROSE behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

 

9.     OVERMACHT

 1. ABOUT the ROSE is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ABOUT the ROSE alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 3. ABOUT the ROSE behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ABOUT the ROSE gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 4. Indien ABOUT the ROSE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

10.   EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Eigendom van alle door ABOUT the ROSE aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij ABOUT the ROSE zolang de afnemer de vorderingen van ABOUT the ROSE uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van ABOUT the ROSE wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

 2. De door ABOUT the ROSE geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ABOUT the ROSE of een door ABOUT the ROSE aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin ABOUT the ROSE haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht ABOUT the ROSE zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 6. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan ABOUT the ROSE.